AYDINLATMA METNİ


Yalnız Değilim İletişim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Site Yöneticisi”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, www.yalnizdegilim.com (“Site”) üzerinden hizmetlerimizden faydalanan üyelerin, Site üzerinden hizmet sunan danışmanların ve Site ziyaretçilerinin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Site Yöneticisi tarafından Site’ye üzerindeki başvuru formunu doldurarak Site üzerindeki testi cevaplayarak Site’ye kayıt olmanız, yahut Site’yi kullanmanız esnasında toplanabilecektir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz; aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Üye ve danışmanlara ait ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası (opsiyonel) iletişim bilgileri, fotoğraf ve şifre bilgileri bu kişilerin Site’yi kullanabilmeleri için işlenecektir; bu amaçla işlenen veriler, üye ve danışmanlar ile aramızdaki sözleşmesel ilişkinin ifası için veri işlemenin gerekli olması amacına istinaden işlenecektir;

 • Yukarıdakilere ek olarak, danışmanlara ait özgeçmiş, eğitim bilgileri, IBAN numarası bilgileri de danışmanların Site üzerinden danışmanlık hizmetlerini sunabilmeleri amacıyla işlenecektir; bu amaçla işlenen veriler, danışmanlar ile aramızdaki sözleşmesel ilişkinin ifası için veri işlemenin gerekli olması amacına istinaden işlenecektir;

 • Üyelere ait ad, soyad ve iletişim bilgileri, üyelerin bu konuda onay vermeleri halinde kendilerine hizmetlerimiz ile ilgili ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenecektir; bu amaçla işlenen veriler, açık rıza sebebine istinaden işlenecektir;

 • Ayrıca, üye ve danışmanlara ait bazı kişisel veriler, kanuni yükümlülüklerimizin ifası için gerekli olduğu takdirde işlenebilecektir; bu amaçla işlenen veriler, hukuki yükümlülüğün ifası amacıyla veri işlemenin gerekli olması amacına istinaden işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki üçüncü kişilere, aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplere istinaden aktarılabilir:

 • Üye ve danışmanların Site’yi kullanabilmeleri için gerekli olduğu takdirde, kişisel verileri Site’nin işletimi için destek alınan iş ortaklarına aktarılabilir; bu amaçla aktarılan veriler, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri aktarımının gerekli olması sebebine istinaden aktarılmaktadır;

 • Danışmanların üyelere Site üzerinden hizmet sunmaları için gerekli olduğu takdirde, üyelere ait ve kayıtlarımızda mevcut bilgiler, danışmanlara aktarılabilir ve danışmanlara ait veriler de üyelere aktarılabilir; bu amaçla aktarılan veriler, sözleşmesel ilişkinin ifası için veri aktarımının gerekli olması sebebine istinaden aktarılmaktadır;

 • Kanuni yükümlülüklerimizin ifası için gerekli olduğu takdirde, üye ve danışmanlara ait veriler yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir; bu amaçla aktarılan veriler, hukuki yükümlülüğün ifası için veri aktarımının gerekli olması sebebine istinaden aktarılmaktadır;

 • Site’nin işletimi için gerekli olması nedeniyle üye ve danışmanlar ait veriler, yurtdışında bulunan sunuculara aktarılabilir; bu amaçla aktarılan veriler, açık rıza sebebine bağlı olarak aktarılmaktadır.

3. Veri Güvenliği

Site Yöneticisi, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

4. Sair Internet Siteleri

Site’de yer alan kaynakça bölümünde üzerinde kontrolümüzün bulunmadığı sair internet sitelerine bağlantılar mevcut olabilir. Site Yöneticisi, diğer internet sitelerinin gizlilik kurallarından veya sair uygulamalarından sorumlu değildir. Bu tür internet sitelerinin gizlilik kurallarını gözden geçirmenizi ve sizin bilgilerinizi nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını incelemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca Site Yöneticisi, diğer internet sitelerinin içeriklerinin doğruluğu hakkında herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde düzenlenen yöntemlerle Site Yöneticisi’ne iletmeniz durumunda Site Yöneticisi talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Site Yöneticisi tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahiptir.

KVKK madde 13/1 gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi info@yalnizdegilim.com adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.